KANCELARIE ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH
W ELBLĄGU

55-239-62-90
radca@elblag.com.pl

ZAKRES USŁUG
DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

1. Prawo cywilne i gospodarcze


• kompleksowa obsługa prawna w zakresie windykacji należności pieniężnych, w tym windykacja wstępna, a także reprezentacja przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym i innymi organami powołanymi do rozstrzygania sporów gospodarczych,
• kompleksowa obsługa prawna podmiotów leczniczych,
• przygotowywanie projektów umów, sporządzanie opinii prawnych, udzielanie porad prawnych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.2. Prawo handlowe


• tworzenie, likwidacja, łączenie, podział i przekształcenia spółek prawa handlowego, stowarzyszeń, fundacji oraz innych podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do rejestracji zdarzeń podlegających zgłoszeniu do Krajowego Rejestru Sądowego,
• bieżącą obsługę spółek
• sporządzanie opinii prawnych i udzielanie porad prawnych w zakresie uregulowań przepisów prawa handlowego,
• opracowywanie projektów umów, statutów, regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i jego organów.3. Prawo zamówień publicznych


• pomoc prawna przy przygotowaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
• pomoc prawna przy przygotowaniu oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
• przygotowanie protestów, odwołań i skarg,
• przygotowywanie opinii prawnych w zakresie zagadnień prawnych zamówień publicznych,
• reprezentowanie w postępowaniu przed Zespołem Arbitrów oraz sądami.4. Prawo upodłościowe i naprawcze


• dochodzenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i naprawczym,
• reprezentację wierzycieli w postępowaniu upadłościowym i naprawczym,
• przygotowywanie wniosków i reprezentacja upadłego w postępowaniu o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu bądź obejmujące likwidację majątku upadłego.5. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych


• reprezentacja przed sądem w postępowaniach w sprawach pracowniczych i ubezpieczeń społecznych,
• przygotowywanie projektów regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, układów zbiorowych pracy, a także umów o pracę i kontraktów menadżerskich,
• sporządzanie opinii prawnych i udzielanie porad z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.