KANCELARIE ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH
W ELBLĄGU

55-239-62-90
radca@elblag.com.pl

ZAKRES USŁUG
DLA OSÓB FIZYCZNYCH

1. Prawo karne


Obrona zarówno na etapie postępowania przygotowawczego - przed wszystkimi organami ścigania w tym Policji, Prokuratury i Urzędu Skarbowego oraz Celnego - jak również w postępowaniu jurysdykcyjnym przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym:
• w sprawach karnych,
• w sprawach karno- skarbowych,
• w sprawach o wykroczenia,
• w postępowaniu wykonawczym,
• w postępowaniu w sprawach nieletnich,
• w postępowaniu dotyczącym wydania europejskiego nakazu aresztowania (ENA),

A także:

• pomoc prawna ofiarom przestępstw oraz ich reprezentowanie w postępowaniu karnym,
• udzielanie porad prawnych,
• sporządzanie pism i innych dokumentów - w tym m.in. apelacji, zażaleń, wniosków.2. Prawo cywilne


Reprezentowanie klienta przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym oraz innymi organami i osobami m.in. w sprawach z zakresu:
• prawa bankowego – powództwa o unieważnienie umów kredytowych w CHF , EUR ,
• prawa rzeczowego - w tym m.in. o zasiedzenie, ustanowienie służebności, zniesienie współwłasności nieruchomości i przeniesienie jej własności, ustanawianie zastawu i hipoteki,
• prawa zobowiązań - w tym m.in. sporządzenie umów, windykacja należności, dochodzenie roszczeń z deliktu i kontraktu,
• prawa spadkowego - w tym m.in. postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, otwarcie testamentu, sądowy i umowny dział spadku,
• prawa ubezpieczeniowego - w tym m.in. dochodzenie odszkodowań,
• prawa medycznego - w tym m.in. dochodzenie odszkodowania za błąd lekarski.

A także:

• udzielanie porad prawnych,
• opiniowanie i sporządzanie umów, pism i innych dokumentów,
• prowadzenie negocjacji oraz reprezentowanie strony w mediacji,
• prowadzenie postępowań egzekucyjnych,
• legalizacja pobytu cudzoziemców na terytorium Polski,
• ogłoszenie upadłości konsumenckiej.3. Prawo rodzinne


Reprezentowanie klienta przed sądami powszechnymi i Sądem Nawjyższym oraz innymi organami i osobami m.in w sprawach o:
• rozwód, separację i unieważnienie małżeństwa,
• alimenty,
• pozbawienie bądź ograniczenie władzy rodzicielskiej,
• ustalenie kontaktów z dzieckiem oraz ustalenie miejsca pobytu dziecka,
• ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
• podział majątku wspólnego oraz ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami, a także sporządzanie projektów intercyz,
• przysposobienie,
• sprowadzenie do kraju dziecka przebywającego za granicą.4. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych


Reprezentowanie klienta przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym oraz innymi organami i osobami m.in. w sprawach dotyczących:
• wypowiedzenia umowy o pracę,
• odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy,
• odwołań od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.5. Prawo administracyjne


• reprezentowanie klienta przed sądami administracyjnymi, Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz organami administracji państwowej i samorządowej, a także innymi podmiotami we wszystkich sprawach,
• sporządzanie pism, wniosków, odwołań,
• sporządzanie skarg administracyjnych.